532 273 885
akademia@ksgoclaw.pl

Regulamin Akademii

Created with Sketch.

REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ KS GOCŁAW WARSZAWA 2016

§ 1. Definicje
KS Gocław – oznacza
Akademię KS Gocław Warszawa 2016 zarejestrowany w Warszawie, przy ul. Abrahama 10
Klub – oznacza osobę pełniącą funkcję koordynatora wszystkich zajęć w KS Gocław
Opiekun – pojęcie to obejmuje rodziców uczestników oraz ich opiekunów prawnych.
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin KS Gocław.
Składka członkowska – oznacza ponoszoną przez okres 10 miesięcy w roku przez Uczestników Zajęć miesięczną opłatę wyznaczoną przez KS Gocław. Opłata ta przeznaczona jest w całości na działania statutowe KS Gocław.
Wpisowe – oznacza ponoszoną jednorazowo kwotę przy zapisie dziecka do klubu.
Kadra Klubu – oznacza cały personel techniczny, medyczny oraz szkoleniowy KS Gocław odpowiedzialny za rozwój Uczestników Zajęć w KS Gocław.
Uczestnik Zajęć – oznacza osobę uczestniczącą w szkoleniu organizowanym przez KS Gocław niezależnie od wieku, grupy zawodniczej czy płci. Uczestnik znajduję się pod opieką Kadry Klubu i reprezentuje KS Gocław.
Deklaracja Uczestnika Zajęć – deklaracja podpisywana elektroniczne podczas wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Rozgrywki – oznaczają wszelkie spotkania piłkarskie organizowane przez KS Gocław lub przy jego współudziale, organizowane przez związki piłkarskie oraz inne kluby w których KS Gocław będzie uczestniczył.
Zajęcia – każda aktywność sportowa organizowana przez KS Gocław dla Uczestników Zajęć, poza Rozgrywkami, w tym zajęcia w ramach Piłkarskiego Przedszkola i Szkółki Piłkarskiej.
Sezon – jest to okres roku szkolnego od września jednego roku do czerwca następnego roku, w którym prowadzone są Zajęcia.
Strój klubowy – koszulka, spodenki i getry klubowe, które zawodnik może nabyć na preferencyjnych warunkach u jednego dostawców odzieży sportowej.

§ 2. Zasady ogólne

 1. Do uczestnictwa w zajęciach dopuszczony może zostać każdy kto:
  a) wypełnił formularz zgłoszeniowy
  b) wpłacił na konto klubowe KS Gocław kwotę wpisowego oraz składkę za pierwszy miesiąc zajęć
 2. Warunkiem udziału w Zajęciach jest brak przeciwwskazań zdrowotnych, dydaktycznych oraz prawnych do udziału w Zajęciach organizowanych przez KS Gocław
 3. Zajęcia w KS Gocław mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie uczestników ponoszą Opiekunowie. W indywidualnych przypadkach przy spełnieniu warunków prawnych Uczestnik Zajęć może zostać odebrany z placówki oświatowej i doprowadzony przez członka Kadry Klubu na Zajęcia, po których zostanie odebrany przez Opiekuna.
 4. KS Gocław upoważnione jest do prezentacji wizerunku Uczestnika Zajęć na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych KS Gocław oraz do przetwarzania danych osobowych Uczestników Zajęć i Opiekunów w zakresie niezbędnym do wykonywania funkcji KS Gocław na co Opiekun wyraża zgodę wypełniając Deklarację Uczestnika Zajęć.
 5. Opiekun oświadcza, że Uczestnik Zajęć jest ubezpieczony od NNW a w przypadku braku ubezpieczenia Opiekun oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za jakiekolwiek obrażenia poniesione przez Uczestnika Zajęć podczas Zajęć.
 6. Klub umożliwia wykupienie ubezpieczenia grupowego NNW o czym Opiekunowie zostaną poinformowani na początku każdego Sezonu.

§ 3. Prawa i Obowiązki Uczestników Zajęć

 1. Podstawowym obowiązkiem Uczestników Zajęć jest godne reprezentowanie barw Klubowych KS Gocław. Powyższy obowiązek nie jest ograniczony do Zajęć, ale obejmuje także Rozgrywki i życie codzienne Uczestników Zajęć.
 2. W trakcie Zajęć oraz Rozgrywek Uczestnik Zajęć powinien szanować kolegów z zespołu, pracowników KS Gocław, boiskowych rywali oraz sędziów.
 3. Każdy Uczestnik Zajęć powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie zastrzeżenia należy zgłaszać Kadrze Klubu.
 4. Uczestnicy Zajęć dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W tym celu do każdych zajęć mają odpowiednio przygotowany (tj. schludny oraz czysty) sprzęt treningowy
 5. Uczestnicy Zajęć powinni być przygotowani do zajęć najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem Zajęć oraz na 45 minut przed rozpoczęciem Rozgrywek.
 6. Uczestnik Zajęć, który spóźni się 5 minut i więcej na zajęcia lub Rozgrywki nie zostanie na nie wpuszczony. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zmniejszenia czy zwrotu Składki za Zajęcia, w których nie uczestniczył z powyższego powodu.
 7. Podstawą do gry Uczestnika Zajęć w Rozgrywkach jest regularna i punktualna obecność oraz zaangażowanie na Zajęciach.  
 8. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do pomocy Kadrze Klubowej przed, w trakcie i po Zajęciach podczas rozstawiania i składania sprzętu oraz poszanowania sprzętu sportowego oraz jego zwrotu w przypadku istnienia takiego obowiązku. 
 9. Uczestnicy Zajęć oraz / lub ich Opiekunowie zobowiązani są bezzwłocznie zgłaszać dolegliwości zdrowotne Kadrze Klubu.
 10. Uczestnicy Zajęć podczas Zajęć i Rozgrywek powinni regularnie nawadniać organizm, używając w tym celu jedynie niegazowanej wody mineralnej.
 11. Sprzęt, który Uczestnik na czas Zajęć otrzymuje od KS Gocław, jest własnością KS Gocław i należy go szanować. Po zakończeniu uczestnictwa w ramach KS Gocław, sprzęt należy zwrócić KS Gocław – z wyjątkiem sprzętu oraz stroju klubowego, którego całkowity koszt zakupu poniósł Opiekun.

§ 4. Prawa i Obowiązki Opiekunów

 1. Każdy Opiekun zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz respektowania jego postanowień. 
 2. Warunkiem rozpoczęcia przez dziecko Opiekuna nauki w KS Gocław jest spełnienie obu warunków zapisanych w § 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki dzieci przed i po Zajęciach oraz Rozgrywkach, w tym zapewnienia dowiezienia i odbioru Uczestnika.
 4. Podczas Zajęć Opiekunowie powinni pozostawać poza terenem obiektu, na którym odbywają się Zajęcia
 5. W trakcie Zajęć i Rozgrywek Opiekunowie mogą kontaktować się z Uczestnikami Zajęć jedynie w wyjątkowych sytuacjach. 
 6. Podczas Zajęć i Rozgrywek Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do ścisłego przestrzegania poleceń Kadry Klubu.
 7. W trakcie Rozgrywek Opiekunowie będą przebywać, w miarę możliwości, na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody. W przypadku braku trybun Opiekunowie przebywać będą w innej części obiektu sportowego, aby nie zakłócić przebiegu Rozgrywek.
 8. W trakcie obserwowania Rozgrywek wszystkich Opiekunów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym elektronicznych, jak również korzystania z innych używek. 
 9. Opiekunowie, tak w trakcie Zajęć jak też Rozgrywek – nie mają prawa wstępu na płytę boiska, hali oraz szatni. 
 10. Opiekunowie w czasie Rozgrywek powinni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego prowadzącego zawody i nie obrażać drużyny przeciwnej oraz jej poszczególnych zawodników. 
 11. Opiekunowie w czasie Zajęć nie mogą: spożywać alkoholu ani przebywać pod wpływem alkoholu na terenie obiektu gdzie prowadzone są Zajęcia, przeszkadzać w Zajęciach, zakłócać porządku i używać wulgaryzmów, stosować przemocy fizycznej wobec Opiekunów, Uczestników Zajęć oraz Kadry Klubu, palić tytoniu lub e-papierosów.
 12. W przypadku zorganizowania przez Kadrę Klubu spotkania z Opiekunami – Opiekunowie dołożą wszelkich starań by w nim uczestniczyć. 
 13. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami dotyczącymi funkcjonowania KS Gocław Opiekunowie zgłaszają się indywidualnie do Kadry Klubu 
 14. Opiekunowie zobowiązani są do uiszczania na rzecz KS Gocław miesięcznych Składek członkowskich, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 5 Regulaminu.  

§ 5. Wpisowe i Składki Członkowskie

 1. Każdy Opiekun dziecka zobligowany jest do wpłaty Wpisowego.
 2. Wysokość Wpisowego ustalana jest 1 raz na rok i może ulec zmianie przed rozpoczęciem nowego Sezonu o czym Opiekunowie informowani są w formie obwieszczenia na stronie internetowej KS Gocław oraz poprzez wysłanie stosownej informacji sms-em na podany przez Opiekuna w Deklaracji Uczestnika Zajęć numer telefonu, bez konieczności dokonywania zmian w obowiązującej Deklaracji Uczestnika Zajęć. 
 3. Za uczestnictwo w Zajęciach KS Gocław przez okres 10 miesięcy, tj. w okresie od września do czerwca, pobierane są miesięczne Składki członkowskie.
 4. Składka członkowska to stała opłata miesięczna, nie uzależniona od ilości przeprowadzonych przez KS Gocław oraz odbytych przez Uczestnika Zajęć w danym miesiącu Zajęć.
 5. Składki członkowskie ustala się corocznie i ogłasza do wiadomości Opiekunów. 
 6. Składka członkowska opłacana jest przez Opiekunów do 5 dnia każdego miesiąca, na konto wskazane przez Klub, zgodnie z zasadą za dany miesiąc z góry. 
 7. Składkę uznaje się za opłaconą w momencie jej zaksięgowania na koncie klubu.
 8. Zaleganie z wpłatą jednej Składki członkowskiej skutkuje skierowaniem do Opiekuna wezwania do zapłaty w formie sms-a na podany przez Opiekuna w Deklaracji Uczestnika Zajęć numer telefonu.
 9. Zaleganie z wpłatą dwóch Składek członkowskich skutkuje jednocześnie:
  a) brakiem możliwości udziału Uczestnika Zajęć w Rozgrywkach;
  b) brakiem możliwości udziału Uczestnika Zajęć w zajęciach KS Gocław;
  c) wypowiedzeniem Deklaracji Uczestnika Zajęć bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz wykreśleniem Uczestnika Zajęć z listy uczestników KS Gocław.
 10. Zastosowanie trybu opisanego w ust. 8 jest również możliwe w sytuacji, gdy zaległość dotyczy jednej Składki członkowskiej, ale poprzednie wpłaty nie były terminowe i wskazują na uporczywe unikanie przez Opiekuna terminowych płatności. 
 11. Składki członkowskie będą przeznaczane w całości na działalność statutową KS Gocław, tj. na finansowanie działalności KS Gocław. 
 12. Wysokość Składki członkowskiej może ulec zmianie po wcześniejszym powiadomieniu Opiekunów w formie obwieszczenia na stronie internetowej KS Gocław oraz poprzez wysłanie stosownej informacji sms-em na podany przez Opiekuna w Deklaracji Uczestnika Zajęć numer telefonu, bez konieczności dokonywania zmian w obowiązującej Deklaracji Uczestnika Zajęć. 
 13. Zawieszenia płatności składek można dokonać jeden raz na Sezon na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, na wniosek Opiekuna, złożony mailowo na adres akademia@ksgoclaw.pl i po zaakceptowaniu go przez Zarząd Klubu.
 14. Nieobecność na Zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczania Opłaty za Zajęcia. Za nieobecność nie przysługuje zwrot Opłaty za Zajęcia lub jej części.
 15. Rezygnacji z Zajęć można dokonać poprzez wysłanie maila na adres akademia@ksgoclaw.pl z tematem Rezygnacja. Datą rezygnacji jest data otrzymania przez Klub maila o rezygnacji.
 16. Okres wypowiedzenia w przypadku Rezygnacji z Zajęć przez Uczestmika Zajęć lub Opiekuna upływa z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym Rezygnacja wpłynęła do Klubu, zgodnie z § 5 pkt. 14.

§ 6. Strój Klubowy

 1. Każdy Uczestnik Zajęć ma możliwość zakupienia Stroju Klubowego na preferencyjnych warunkach.
 2. Zakup Stroju Klubowego jest obowiązkowy w przypadku, gdy Opiekun:
  a) wypełnił formularz zgłoszeniowy
  b) wpłacił na konto klubowe KS Gocław kwotę wpisowego oraz składkę za pierwszy miesiąc zajęć
 3. Każdy Uczestnik Zajęć zobowiązany jest do uczestnictwa w Zajęciach w Klubowym Stroju Sportowym.

§ 7. Zajęcia

 1. Zajęcia próbne to zajęcia, w których może uczestniczyć każdy kto zgłosił ten fakt mailowo lub telefonicznie do Klubu.
 2. Zajęcia próbne odbywają się w okresie naborowym, który trwa od 1 do 30 września oraz od 1 do 28 lutego. W przypadku wyczerpania się miejsc wcześniej niż data końcowa okresu naborowego KS Gocław może zawiesić możliwość udziału w zajęciach próbnych.
 3. Zajęcia próbne są bezpłatne i można w nich uczestniczyć tylko raz w Sezonie.
 4. Zajęcia próbne są bezpłatne w przypadku niespełnienia warunków z § 2 pkt. 1. W momencie spełnienia warunków z § 2 pkt. 1 Zajęcia próbne wliczane są do ilości Zajęć w danym miesiącu
 5. Zajęcia w KS Gocław prowadzone są przez Kadrę Klubu w wyznaczonych przez KS Gocław lokalizacjach w oparciu o autorski cykl szkoleniowy.
 6. W ramach składki członkowskiej Uczestnik Zajęć ma prawo do uczestnictwa w Zajęciach:
  a) 1 x tydzień w przypadku Piłkarskiego Przedszkola
  b) 2 x tydzień w przypadku Szkółki Piłkarskiej
 7. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć w danej lokalizacji z przyczyn niezależnych od KS Gocław o czym poinformuje Klub, zajęcia takie:
  a) można odrobić w innej lokalizacji uprzednio informując Klub sms-em o terminie odbioru zajęć.
  b) mogą odbyć się w innej lokalizacji w możliwie najkorzystniejszym terminie i godzinie o czym Klub poinformuje Opiekuna sms-em.
 8. Kiedy Uczestnik Zajęć nie może wziąć udziału w Zajęciach z powodu choroby lub innej przyczyny, może odrobić zajęcia w innej lokalizacji uprzednio informując Klub sms-em o terminie odbioru zajęć.
 9. W przypadku przewlekłej choroby trwającej dłużej jak 30 dni, Składka za Zajęcia może nie zostać opłacona za kolejny miesiac pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych punktów: a.) opłacenie składki za miesiąc kiedy Uczestnik Zajęć chorował b.) zgłoszenia tego faktu do Klubu na adres akademia@ksgoclaw.pl c.) przekazania zwolnienia lekarskiego od lekarza stwierdzającego brak możliwości uczestnictwa w Zajęciach wraz z okresem w jakim Zawodnik nie mógł brać udziału w Zajęciach.

§ 8. Naruszenie zasad Regulaminu

 1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Uczestnika Zajęć, Klub może zastosować czasowe zawieszenie lub dyscyplinarne wykluczenie.
 2. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Opiekuna, Klub może zastosować czasowe zawieszenie lub dyscyplinarne wykluczenie Uczestnika Zajęć jako członka Klubu.
 3. Czasowe zawieszenie lub dyscyplinarne wykluczenie nie zwalnia z obowiązku opłaty Składki według zasad Regulaminu.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać Zarząd Klubu. 
 2. KS Gocław zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu o czym Opiekunowie zostaną powiadomieni niezwłocznie.
 3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na gruncie Regulaminu rozpatrywane będą przez Zarząd KS Gocław
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2016 r.